Semináře

Připravujeme celkem 50-60 seminářů a právě tady se můžeš dozvědět víc informací a třeba si i předem nějaké vybrat. Ještě tu sice nejsou všechny, ale budeme je postupně doplňovat.

Dalimil Staněk

Dalimil Staněk

Slouží jako kazatel v Olomouckém sboru Církve bratrské a učí na dvou školách. Ve své práci se soustředí především na kázání, pastoraci a práci s mládeží a dětmi. Vystudoval teologii na Evangelikálním teologickém semináři a psychologii v Olomouci. Odborněji se zabývá tématy duchovního vývoje, duchovní krize a odpuštění. Má manželku Lenku a pár domácích mazlíčků.

Vztah s neviditelným Bohem

Klíčová slova: apologetika, mentální reprezentace, psychologie, osobní vztah s Bohem, reálný Bůh vs fantazijní placebo bůh,

Otázky, na které se pokusím odpovědět: Mohu mít vztah s někým kdo je neviditelný? Jak se na toto téma dívá psychologie a jak křesťanství? Jak rozlišit mezi bohem existujícím pouze v naší fantazii a reálným Bohem? Jak lákavě obhajovat osobní vztah s Bohem před nevěřícími lidmi?

Modly v mém srdci

Klíčová slova: současné formy modloslužby, bohoslužba vs modloslužba, duchovní boj, hřích, pokání

Otázky, na které se pokusím odpovědět: Jak se téma modloslužby vyvíjí ve Starém a Novém zákoně? Jak vypadají současné modly? V čem spočívá jádro modloslužby a jaké jsou její důsledky? Podle čeho modly v srdci můžeme rozpoznat a jak s nimi bojovat?

Vliv primární rodiny na život člověka

Klíčová slova: rodiče, předchozí generace, víra, determinismus vs svoboda, rodinné dědictví

Otázky, na které se pokusím odpovědět: Jaké máme kořeny? Jak o vlivu předchozích generací na život člověka mluví Bible? Co je vrozené a co je získané? Jaký může být duchovní vliv předchozích generací? Jak nastavit hranice a vstupovat do svobody Božích dětí?


Jan Hábl

Jan Hábl

Manžel, otec, pedagog, komeniolog, kazatel v Církvi bratrské. Působí na Univerzitách v Hradci Králové a ústí nad Labem. Přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a filosofie výchovy. Publikoval tituly odborné i krásné: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). Labyrint upgrade. Jinotajný román nejen pro děti (2015).

Udělat správnou věc

Základy morálního myšlení

"Mezi učené s tebou"

Komenského poutník v Labyrintu hledá své životní poslání. Dlouho tápe, když najednou to jeho průvodcům dojde - vzhledem k poutníkově nadání a lásce k poznání zvolají "mezi učené s tebou". Seminář je určen pro ty, které to táhne na vysokou školu, které baví studovat a třeba sní o akademické dráze. Být jako Komenský znamená - spojovat osobní víru se vzdělaností, udržet si vztah ke společnosti i lásku k Bohu. Seminář bude věnován také rozhovoru o roli křesťanů na univerzitě. Bude veden společně s P. Cimalou.


Pavel Raus

Pavel Raus

Náruč nebeského Otce

Jaké to by bylo spočinout v náruči našeho nebeského Otce? Jaké by bylo být naplněn pokojem, prožívat těsnou blízkost, plnou důvěru a jistotu v jeho lásce? Po Božím objetí hladovíme. Dokonce pokud se tváříme, že dokážeme být bez něho nebo si namlouváme, že to pro nás není důležité, je to jen proto, že nejsme s touto tužbou v kontaktu nebo ji nevědomě popíráme, ne proto, že by neexistovala.

Ne vždy však Boha jako nebeského otce zakoušíme. Někdy nerozumíme, proč to nemůžeme prožívat častěji a více. Proč nám Bůh nedá okusit svoji přítomnost?

Kupodivu překážky blízkosti s Bohem často nejsou na jeho straně, ale spočívají v naší nepřipravenosti, strachu, nedůvěře a neoprávněné snaze o nezávislost. Co stojí v cestě naší opravdové blízkosti s Bohem? Proč se ho tolik bojíme? Jak se může stát naším pravým Otcem?


Pete Lupton

Pete Lupton

Koordinátor projektu Válka o čistotu (www.valkaocistotu.cz) S projektem se setkal již před několika lety, kdy se potkal s Jimem Cecym v zahraničí a hned věděl, že tento projekt je v České Republice potřeba. Začal překládat knihu „Ve válce o čistotu“ a jakmile svou práci dokončil, nechtěl, aby poselství, které může pomoci lidem zápasícím s pokušením, zůstalo jen u jedné knihy, ale u služby, která může motivovat mnohé a prospívat celým společenstvím, proto se zaměřuje na práci s muži v církvi, především v oblasti sexuální čistoty.

Válka o čistotu

Když se podíváme kolem sebe, vidíme sexuální pokušení téměř na každém rohu. Všichni s tím zápasíme. A jako církev nejsme imunní. Jak k tomu ovšem dojde, že člověk upadne do sexuálního hříchu? A můžeme se proti tomu nějak bránit? Nacházíme se ve válce. Avšak tuto válku lze vyhrát. Musíme ovšem rozpoznat strategii našeho nepřítele, vystavět potřebné obranné linie a začít bojovat. Jak ale na to?

Sex a nesezdaní

Bůh stvořil sex, a sex je proto dobrý. Ale Bůh zároveň vymezil hranice pro sex, a touto hranicí je manželství. Sexuální touhu ovšem zakoušíme již dlouho předtím, než vstoupíme do manželství. Proč nám Bůh nedal nějaký vypínač, kterým bychom jednoduše naši sexuální touhu zapnuli až poté, co se vezmeme? Proč v sobě máme tuto touhu? Proč ji Bůh vůbec stvořil? A je tato touho dobrá i k něčemu jinému, než že nás nestále svádí k hříchu?


Jiří Bukovský

Jiří Bukovský

Pochází z Kutné Hory. V současnosti působí jako starší ve sboru Křesťanské společenství Praha a učitel Nového zákona na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Vystudoval teologii, filosofii a sociální antropologii na Karlově Univerzitě. V současnosti dokončuje doktorát na 1. Korintským 12-14.

Jak porozumět evangelím

První čtyři knihy Nového zákona se označují jako „evangelia“ („dobré zprávy“). Proč právě tento název? Opravdu je celý ten příběh „dobrou zprávou“? Proč začínají Janem Křtitelem? Jak to souvisí se zbytkem Bible? O čem kázal Ježíš, když hlásal evangelium? V tomto semináři se pokusím přiblížit, jak evangeliu rozuměli první křesťané a jak nám to může pomoci v chápání poselství Bible jako celku a sdílení dobré zprávy.

Věrohodnost textu Nového zákona

V tomto semináři se podíváme na to, jak Nový zákon vznikal a jak se předával jeho text. Jak byli novozákonní knihy psány? Jaké nejstarší rukopisy máme? Nakolik si můžeme být jistí, že čteme nezměněný text? Nakolik docházelo při přepisování k chybám nebo dokonce úmyslným úpravám textu?


Jiří Jedlička

Jiří Jedlička

Manžel a otec, pastorační a misijní pracovník. V současnosti vede v KAMu roční stáž Journey a zároveň se věnuje práci se sborem a mládeží ve svém městě.

Plánuj jako Bůh

Jaký je rozdíl mezi touhou a cílem? Jak nás mohou i ty nejduchovnější cíle dohnat k frustraci a zničit náš duchovní život? Poučme se jak touží a plánuje Bůh. Založeno na učení Neila Andersona: Victory over darkness.

Závislosti

Jsou všude kolem nás, mají různé podoby, ale jeden cíl - oddálit nás od našeho života, rodiny, práce, a hlavně od Boha. Podíváme se na závislosti okolo nás a hlavně v nás - jak vznikají, co nám dělají a co si s nimi máme počít. Hlavní pozornost bude věnována novodobé metle - moderním technologiím.


Peter Cimala

Peter Cimala

Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.

Jak (ne)číst epištoly?

Pavlovy listy se dají číst jako poněkud nudný výčet smíš a nesmíš, nebo jako strhující příběh, ke kterém se budete neustále vracet. Seminář bude o tom druhém…

Jaký překlad Bible je ten nejlepší?

Tak na tuto častou otázku neodpovím. Ale díky semináři budete vědět proč. Představíme si nové domácí překlady, jejich profil a zaměření. Cílem kurzu je představit dostupné překlady, také ukázat na jednu z možností, jak oživit čtení Písma skrze práci s biblickými překlady – těmi staršími, novými, českými i světovými... Na konkrétních textech si ukážeme, jak je možné využít bohatství českých překladů při osobním studiu Bible nebo při přípravě biblických programů.


František Kaštil

František Kaštil

Vždy ho lákaly různé nábožensko-filosofické koncepty. Po třech letech studia Bible došel k tomu, že Ježíš Kristus je odpověď na otázku, jak poznat Boha osobně a budovat s ním vztah. Za studií na ETS se stal členem Baptistického sboru v Praze Na Topolce. S pár dalšími založil v Olomouc neziskovou organizaci Archa Olomouc. Hlavně se zaměřuje na otázku realizace projektů, management, strategické plánování a rozvíjení misijní a veřejně prospěšné činnosti, což je ostatně i náplní celé Archy. Dosavadní největší zkušeností jsou dvě misijní cesty, organizace konferencí (tou největší Orientation Days UP pro 300 studentů), založení neziskové organizace, ale i zkušenost s rozjížděním firmy.

Speciální jednotka s posláním zachránit svět – jakou roli Ti Bůh svěřil? (Ef 4,11)

Ať už ve světě virtuální reality či skutečném světě ozbrojených konfliktů, v týmu speciálních jednotek je každý člen specialistou. Dohromady tvoří celek, kde jen dokonalá koordinace vede k úspěšnému splnění mise. Zároveň však je každý z nich nepostradatelný svými individuálními schopnostmi. Jako církev máme svého veliteli v nebesích. Naše mise je jasná: „Jděte do celého světa a čiňte učedníky.“ Jak jsme však vyzbrojeni? Můžeme se poučit ze světa speciálních jednotek? Pojďme se společně hlouběji podívat na obdarování zmíněná v Ef 4,11 a na jejich místo v církvi s otázkou: „Jsem i já nepostradatelný pro úspěch této mise?“

Strategické plánování – nástroj pro zvýšení efektivity

Strategické plánování. Slova, která většinu lidí děsí. Jde vůbec plánovat při práci s lidmi? Je plánování biblické? Co když právě plánování, správně stanovené cíle a dobře delegované úkoly jsou klíčem nejen pro dobrý time-managment, úspěch, ale i pro méně frustrující práci? Jde s člověkem udělat strategické plánování jen během rozhovoru a bez jakýchkoli materiálů? Nejen že si na tyto otázky odpovíme, ale naučíme se i používat materiály pro strategické plánování inspirované Bobbem Biehlem, předním křesťanským poradcem pro byznys a organizace.


Jiří Koller

Jiří Koller

Dlouhou dobu byl Jirka aktivní anti-křesťan snažící se dokázat, že křesťanství je blbost. Bůh si jej však usvědčil z hříchů a špatného života a nyní je členem Církve Bratrské v Olomouci, kde se mimo jiné věnuje mládeži a zvučení. Konverzí jeho příběh nekončí, až po 4 měsících mu došlo, že být křesťanem neznamená pouze chodit v neděli na bohoslužbu a občas se pomodlit, ale že to znamená odevzdávat celý svůj život Kristu. Sloužit Bohu a lidem se stalo jeho prioritou i napříč zápasu o čas, proto je také zapojen v organizaci Archa Olomouc, kde se snaží svůj čas investovat do dalších učedníků s vědomím nutnosti učit se a rozvíjet v tom, co to znamená následovat Krista celým svým životem.

Cena následování Krista– Lk 9,23

„Chceš-li mě následovat, posbírej si dřevo na hranici a pojď za mnou.“ V L 9,23 čteme, že definice následování Ježíše se odráží v ochotě nést svůj kříž. Co však kříž reprezentuje? Není vzácné zaslechnout, že Boží milost je zadarmo, ale pokud si Bůh přeje, abychom denně zapírali sami sebe, není spíš otázkou, co Mě následování Krista nestojí? Co vlastně budu mít z toho, že se stanu křesťanem? Na konci L 9 najdeme příklady, na nichž si můžeme ukázat, že často překážkou pro působení Boha v našich životech jsme právě my sami.


Lenka Nosková

Lenka Nosková

Ježíš se stal pánem jejího života v 15 letech, přesto cesta k tomu, aby mu plně dala svůj život a nechala Ducha svatého, aby ji proměňoval, vlastně trvá dodnes. Když se setkala s křesťany poprvé, byla překvapena, že ji přijímají mezi sebe, přestože žije úplně jinak, aniž by ji odsuzovali. A myšlenka, že Bůh stojí o to, aby i hříšník poznával Jeho lásku a záměr pro něj i pro celý svět, byla mimo její chápání a fascinovala ji na natolik, že zůstala. Přes službu dětem, studentům a ve chválící skupince se v posledních letech dostala k práci s bezdomovci a vedení SKH Olomouc. Na srdci ji leží potřební a chce pomáhat dalším rozvíjet činnost pro lidi, kteří pomoc potřebují.

První kroky – realizace služby, projektu či firmy (workshop)

Je tvým snem něco rozjet? Máš nápad na něco nového? Touhu začít novou službu? Nebo přemýšlíš, jak rozjet projekt? Zajímá tě, co všechno obnáší první kroky, když chceš nastartovat nový projekt, organizaci či firmu? Přijď si to s námi nanečisto vyzkoušet. Ve skupinkách si zkusíme naplánovat i realizovat nápady. A pokud máš vlastní nápad, který se ti rodí v hlavě, můžeš využít příležitosti a získat zpětnou vazbu a rady do začátku. Přesně tomu se u nás v Archa Olomouc věnujeme. Doprovázíme jednotlivce v realizaci jejich nápadů. Nyní máš možnost si to v kondenzované míře s námi zkusit.


Zuzana Vačkařová

Zuzana Vačkařová

9 let pracovala s mládeží s mentálním postižením ve stacionáři, dalších 8 let jako misijně pastorační pracovník v Bjb Vysoké Mýto, v současné době pracuje v Poradenském centru 13ka v Praze. Má vystudovaný obor sociální a pastorační práce při ETF, je frekventantkou psychoterapeutického výcviku a od října si bude dokončovat magisterské studium na UK v oboru supervize. Ve svých 42 letech je "singl", ráda cestuje a tráví čas s blízkými přáteli nebo v tichosti uprostřed přírody. Je “coffee snob” :)

Být Boží ženou v dnešní době

Interaktivní seminář pro dívky, kde budeme společně hledat skryté hlubiny ženství a zrcadlení Božího záměru pro ženy. V rámci semináře se zamyslíme nad některými příklady biblických žen, popovídáme si o tom, co dívky/ženy v dnešní době “pálí”, čemu čelí a jak se vyrovnávat s tlaky, které dnešní doba přináší.

Pastorace

Budeme si povídat o pastoraci, společně objevovat její aspekty a poukazovat na co si dát v průběhu pastorace pozor. Určeno pro max. 15 lidí, kteří se o pastoraci zajímají, vnímají povolání do pastorace anebo se již nějakou dobu pastoraci věnují. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků.


Jakub Limr

Jakub Limr

Táta dvou dětí, Elišky a Davídka, a 16 let ženatý s kráskou jménem Karolína. Stejně dlouho slouží jako pastor KS Mozaika v Hradci Králové. Jeho touhou je sdílet biblické poselství jednoduchým a srozumitelným způsobem do každodenního života. Nejlépe si odpočine u vaření, při běhání v přírodě nebo s knížkou v posteli.

Andělé a démoni

Existuje svět, který pouhýma očima není vidět. Kolem nás zuří bitva mezi světlem a temnotou, se kterou je potřeba počítat v našem všednodenním životě. Společně poodhalíme svět nadpřirozena, a to, jak moc se nás týká. Zjisti víc o andělech, démonech a duchovním boji.

My dva spolu

Holky jdou často do vztahu s úsměvnou představou, že ho změní, a kluci s pošetilou myšlenkou, že její krása se nikdy nezmění. Většina vztahových problémů vzniká z toho, že jsme zkrátka jiní. Máme jiné potřeby, různé povahy, odlišné názory... Ať už spolu chodíte, jste manželé nebo se na takovou budoucnost připravujete jako singles, můžeme se naučit, jak si vycházet vstříc a být v tom všem spojenci namísto protivníků.

Chytřeji a lépe

Jak skloubit různé životní role: ve vztahu s Bohem, v rodině, ve škole, nebo v práci a ve službě? Jak dotahovat věci do konce? Je skutečně možné „mít vše hotovo“, jak slibuje populární time-managementová metoda? A jak bojovat s prokrastinací? Čemu říct ano a jak se naučit říkat ne?


Marek Macák

Marek Macák

Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje jako psycholog ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.

Pornografie - Jak se nám s ní žije?

Téma pornografie se nás týká víc, než je nám libo a než si často uvědomujeme. V semináři budeme mluvit o jejích příčinách, jejím rozsahu, dopadu a také duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme také zabývat možnostmi řešení potíží, které s pornografií souvisí. Účastníci semináře obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky.

Strach,obavy, úzkosti a co s nimi?

Úzkost je emoce, která se v nějaké formě nevyhýbá nikomu. Patří k našemu životu, v lecčems nám napovídá, když funguje jak má, a hodně se nám plete pod nohy, když začne zlobit anebo když s ní zacházíme nevhodně. Podíváme se na roli úzkosti v životě, na to jak ji naslouchat, i na to jak umí tato emoce komplikovat život a co pak s tím.

Homosexualita a my

Homosexualita je výzva jak pro společnost, tak pro církev, nemluvě o křesťanech, kteří musí této problematice čelit ve vlastním životě anebo v životě někoho blízkého. V semináři se podíváme na aspekty homosexuality, její příčiny. Probereme možnosti jak se k homosexualitě postavit, i to, jak Bůh jedná s homosexuálními lidmi v církvi a k čemu nás volá ve vztahu k těm, kteří v církvi nejsou. Účastníci v rámci semináře dostanou mimo jiné také odkazy na literaturu a na užitečné internetové zdroje.


Brian Sedgwick

Brian Sedgwick

Přijel autobusem z Londýna 1. ledna 1993 do nové České republiky. Byl přesvědčen o povolání od Boha opustit své zaměstnání v Anglii jako místní křesťanský misionář, který pracoval ve školách v okolí a přijmout nový život učitele Angličtiny na ZŠ v Praze. Byl ve spojení s Biblickou jednotou již od svého obrácení na jednom z jejich táborů ve Skotsku a tak se v ČR zapojil do česky mluvícího sboru, anglicky mluvícího sboru a také do každoročního tábora Biblické jednoty, který vznikl v létě 1992. Stále bydlí v Praze, ale věnuje se mladým vedoucím z různých částí republiky se záměrem přinést evangelium mládeži a dětem a vychovávat z nich učedníky zralé ve víře.

Povolání do služby

Bůh má unikátní plán pro každého člověka. Tak následuj Jeho povolání nehledě na okolnosti a tlaky tohoto světa. Součástí semináře bude autentický příběh o tom, jak se z pracovníka v autodílně stal misionář na plný úvazek.

Dar celibátu

S nikým nechodíš a máš pocit, že jen marníš své dny? Čekáš, až se konečně objeví ten pravý nebo ta pravá? Seminář bude pozváním k životu naplno, nehledě na "vztahový status". Bude pozváním k životu v hojnosti s Bohem. Bůh nás miluje takové jací jsme a my potřebujeme najít svou identitu v Bohu, ne ve vztahu s někým jiným. Buď připravený následovat plán, který pro Tebe Bůh má.


Viera Kliszová

Viera Kliszová

Psycholožka, psychoterapeutka. V současnosti pracuje v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím a ve své soukromé praxi. Navštěvuje sbor CB v Praze 6.

Deprese

Je deprese nemoc? Jaké jsou její příčiny, projevy a jak se léčí? Má dopad na vztahy a na duchovní život? Může mít někdo jen depresivní povahu? Jak vhodně přistupovat k lidem s depresí? Najdeme depresivní projevy a příklad zacházení s nimi i v Bibli?

Jak si lépe rozumět a zdravě si věřit

Jaký mám vztah k sobě, jak sám sebe hodnotím? Proč tento postoj vznikl a dá se nějak změnit? Sebepoznávací seminář s možností přemýšlet nad sebou a svým životem, poznačit si myšlenky do pracovního listu a prohloubit tak své sebepoznání. Vzhledem k nutnosti připravit papírové podklady předem je maximální počet účastníků 30.


Pavel Kostelník

Pavel Kostelník

Vlastním jménem Pavel, ale tak mu říká jenom jeho máma. Všichni ostatní mu říkají "Kosťo". Kosťa pracuje jako programátor ale taky vede na Vsetíně skupinu mladých křesťanů UTurn (uturn.cz). Má rád technické hejblata, matematiku a fajn lidí.

OTOČ svoji mládež naruby!

Jsou křesťanská setkání odsouzena k tomu, aby na ně chodili jen křesťané? Není podezřelé, že setkání křesťanské mládeže a způsoby jejich fungování jsou stejně stálé a usazené jako opakování estrád s Vladimírem Menšíkem? Toužíte po změně v životě vaší mládeže? Přijďte si poslechnout příběh o tom, že je to ve 21 století možné. O tom, že křesťanství nemusí být sci-fi ani pro vaše nevěřící přátelé. O tom, že lze mít dopad na svoje okolí a lidi si o tom budou povídat v samošce. Chce to ZmĚNu!!! Setrvačnost je sviňa... Jestli se chcete dozvědět nějaké principy a zkušenosti lidí, kteří takovou změnu mohli zažít, tohle je to právé pro vás.


Jan Heřmanský

Jan Heřmanský

Honza je ředitel neziskové organizace HledamBoha.cz, která se snaží srozumitelně prezentovat křesťanství na internetu. S manželkou Terezou a dětmi žije v Olomouci, kde se podílí na zakládání nového sboru Církve bratrské - Metra Olomouc.

Vedení ke Kristu pomocí otázek

Slovo "evangelizace" může být strašidelné slovo jak pro křesťany, tak nekřesťany. Co když to ale jde dělat i trochu jinak?

Honza bude sdílet co se naučili z mnoha stovek komunikací, které v HledamBoha.cz zaznamenali. Konkrétně bude mluvit o tom, jak používat otázky k tomu, abychom lidem pomohli objevit, kdo je Bůh.


David Novák

David Novák

Je předsedou CB, dlouholetým vedoucím odboru mládeže, administruje sbor Praha 13, u jehož založení stál. Autor několika knížek a mnoha blogů. Otec dvou dospívajících synů.

Osm způsobů, jak se k nám dostává zlo

Vůči zlu a hříchu není nikdo imunní. Seminář bude mapovat cesty zla, které může ovlivnit každého z nás a zároveň se chci zabývat otázkou co s tím. Posluchačům seminář může pomoci v jejich problémech, ale je určen i pro ty, kdo se zabývají pastorací.

Co bych dělal stejně a co jinak...

Bilancování dvaceti-pěti leté služby mládeži. Kdybych podobný seminář slyšel kdysi, leccos by bylo jednodušší. Stále totiž platí, že i když nebyl facebook a chodilo se volat do telefonní budky, základní principy vedení se ani trochu nezměnili. Seminář je určen pro ty, kdo jsou ve vedení mládeže a nebo v obecné rovině kdo vedou.


Petr Dvořáček

Petr Dvořáček

Poté, co do jeho života vstoupilo evangelium, vystudoval Evangelikální teologický seminář v Praze a Evangelickou teologickou fakultu UK. Je ženatý a má dvě dcery. Po osmi letech služby kazatele v Církvi bratrské v Benátkách nad Jizerou slouží sedmým rokem v brněnském sboru Církve bratrské Betanie. Během své praxe kazatele sloužil jako vězeňský kaplan ve věznici Jiřice nedaleko Prahy. Poslední roky se zabývá především učednictvím a misijním stylem života.

Evangelizace - misijní styl života

Proč / Komu / Jak dnes říct evangelium. Všichni víme, že máme sdílet evangelium, ale často nám to prostě nejde. Nevíme, jak na to. Nevidíme nikoho, koho by to opravdu zajímalo. Chybí nám nějaký praktický příklad, jak to dneska dělat, jak to žít. Půjde o velmi praktický seminář, po němž sdílení evangelia bude pro nás něčím srozumitelným a konkrétním.

Vedení

Jak být dobrým služebníkem? Vést druhé není organizování druhých. Jak růst ve služebníka, který přebírá zodpovědnost, má vytrvalost a neztrácí vášeň pro Krista. Několik praktických lekcí z "leadershipu" v církvi.


Jan Valeš

Jan Valeš

Honza Valeš je čerstvě kazatelem Církve bratrské na Smíchově. V duchovní službě již vystřídal streetwork, vedení mládeže v Praze 1 a v Karlových Varech, 10 let ředitelování ETS, výcvik psychosociální krizové péče, učení na ETS nebo studijní pobyt v Izraeli.

Mít co říct

Vtipný úvod programu, interaktivní diskuze, nějaký ten videoklip..., ale kde vzít to podstatné, co mám říct? Seminář pro všechny, kdo připravují programy do mládeže či na skupinky a přitom si kladou otázku: Je to opravdu Slovo od Boha?

Na tomto praktickém semináři si ukážeme, jak číst Bibli, abych pak druhým přinášel Slovo od Boha a ne třeba jen svou zkušenost, kterou zobecním na všechny ostatní.

Životní styl víry, lásky a naděje

Představme si svůj život jako umělecké dílo, např. obraz, tanec nebo kvalitní film. Co vyjadřuje? Čím druhé zaujme? Co je na něm krásného a inspirativního? Jaké napětí obsahuje? O čem vypovídá?

Seminář vychází z trojice základních křesťanských ctností, které mohou být součástí našeho životního výrazu. Účastníci si odnesou praktické náměty k utváření svého života spolu s hlubokými otázkami, které nám Bůh klade, když nám dal život.


Pavel Hošek

Pavel Hošek

Pavel Hošek (narozen 1973) přednáší na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se vztahem teologie a současné kultury. Ve volném čase podniká s manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou dobrodružné výpravy do přírody.

Češi mezi vírou, nevírou a pověrou

Český národ je zvláštní. Náš vztah k víře, církvi, náboženství a podobným záležitostem z nás dělá opravdu pozoruhodný, jedinečný exemplář mezi jinými národy. Ve vztahu k církvím jsme skeptičtí, v duchovním hledání na vlastní pěst jsme mimořádně aktivní a tvořiví. Čím to je? A co s tím?

Češství v nebi

Trochu jiný pohled na českou kulturu. Dá se v české kultuře najít něco, co má věčnou hodnotu? Co odráží Boží moudrost a slávu? I když to nevytvořili křesťanští umělci? Jak takové věci hledat? A jak s nimi naložit?

Proměňující moc příběhu

Velké a silné příběhy, které čteme v knihách a sledujeme ve filmech, mění způsob, jakým vnímáme skutečnost, jakým rozumíme sami sobě, jakým přemýšlíme o druhých lidech. Proč to tak je? A co se s námi děje, když jako čtenáři nebo diváci "vstoupíme do příběhu"?


Odbor mládeže CB

Odbor mládeže CB

Setkání vedoucích mládeží nebo jejich zástupců

V Odboru mládeže CB došlo v minulých měsících k mnohým změnám a rádi bychom vás s nimi seznámili, čelili dotazům, poznali se navzájem a využili tak možnost, kterou nám BrodFest nabízí. Zároveň na vás samotné máme pár dotazů,zajímá nás váš pohled na aktuální potřeby a příležitosti, které kolem sebe vidíte. Těšíme se a máme radost, že můžeme společně sloužit mladé generaci. -Tým OM.


Fusion ČR

Fusion ČR

Moderní pěvecké sbory Fusion vznikly v březnu 2009 a od té doby byl Fusion už na 16 místech v ČR a ve více než 20 městech v dalších 8 zemích Evropy! Jedná se o otevřený rock-popový pěvecký sbor s kapelou pro každého ve věku od 13 do 20 let. Každý týden se na zkouškách Fusion na všech místech, kde existuje, sejde přes 1000 mladých lidí! Fusion pořádá koncerty, festivaly, letní kempy i zahraniční turné… Víc na http://cz.fusionjv.eu/.

Jak na Fusion?

Novinka - Fusion Lite (tříměsíční verze se silnou podporou z národního Fusion týmu po celou dobu) přinesla v naší zemi nový rozmach této služby. V březnu 2018 připravujeme start Fusion konečně i v Praze! Otázka, která se nabízí, zní: Jak by mohl Fusion vzniknout ve tvém městě a jakou roli bys v tom mohl hrát právě ty? Na tomto workshopu si budeš moci vyzkoušet typickou zkoušku Fusion se vším, co k ní patří. Dozvíš se také, co je třeba pro to, aby na seznamu míst, kde existuje Fusion, bylo jednou i tvé město! Workshop povede národní vedoucí Fusion Milan Szturc se svým týmem.


David Rajca

David Rajca

David je hrdý otec dcery a syna a taky manžel Lucky. Je člověkem širokého záběru, studoval strojní průmyslovku a pak na vysoké ekonomii a finance, měl to rád. Přesto už skoro 20 let pracuje s mládeži a stále ho to baví, protože Boží povolání je silnější něž všechny školy a dobrá kariéra. Byl víc jak 16 let vedoucí jedné skvělé velké mládeže, byl národní vedoucí služby English Campy v KAMu, pracoval v mezinárodním týmu, přesto miluje klasické české věci, jako vodáctví, outdoor, běhání, pivo, párečky, auta, hokej, kutilství… Jeho snem je vidět zdravé mládeže, ve kterých rostou a rodí se noví lidé. V současnosti je starším sboru v CB Český Těšín, zapojený do služby KAMu a začíná opět práci v Odboru Mládeže CB.

Jak se stát z chlapce mužem & co znamená být skutečně mužem, kterého ženy obdivují

Ještě před nedávnem se říkávalo, že když kluk šel na vojnu, tak se z ní vrátil jako chlap. Ne proto, že by ho tam vyučili být chlapem, ale disciplína, dobrodružství, komunita a dril (samé příjemné věci) pomohly formovat jeho charakter. Musí umřít, aby se mohlo narodit se něco nového. Ale jak to aplikovat v dnešní době, kdy jsme zaměření na komfort, úspěch… Říká se že, že muži prožívají krizi. V čem je podstata této krize a jak ji překonat? O tom a i dalších praktických věcech ze života bude tento seminář určený pouze chlapům a klukům.

Má to vůbec smysl? Pro „zfrustrované“ křesťany.

Jsem křesťan a mám dojem, že jsem víc nešťastný a omezený než nevěřící. Připadá mi, že musím platit příliš vysokou cenu a za málo potěšení, za málo radosti. Má vůbec smysl stále bojovat, zápasit za svůj život před Bohem? Lide bez Krista se mi zdají mnohdy šťastnější než já křesťan? Nebo už jsem delší dobu věřící, snažím se žít s Bohem, ale zdá se mi, že to je dřina, která mi nepřináší radost a štěstí. Pokud zápasíš s podobnými pocity, tak přijď na tento seminář, budeme společně hledat jak žít naplněný a plný život tak jak zaslibuje Ježíš.


Eliška Frčková

Eliška Frčková

Eliška je dvacetiletá rodačka z Písku. Studuje Vysokou školu ekonomickou a Konzervatoř v Praze. Vedle hudby je tanec její velkou vášní. Tancuje od šesti let a vystřídala už několik tanečních stylů. Na tomto workshopu se můžete těšit, že se naučíte něco ze stylu show dance.

Taneční workshop

Baví tě pohyb? Rád/a tančíš a hledáš inspiraci? Na tomto workshopu se naučíme krátkou dynamickou sestavu. Cílem nebude se jí naučit perfektně, ale společně si zatančit bez ohledu na to, jací jsme tanečníci.


Markéta Satková

Markéta Satková

Ve své profesi se věnuje personální práci v jedné plzeňské IT firmě. Její srdce hoří pro chválu, skládá písně a zpívá, vede chválicí skupinu v CB Plzeň, před několika lety s přáteli založila hudební skupinu MeloDive. S manželem Martinem společně pastoračně slouží mladým lidem. Kromě hudby také miluje duhu na obloze, odpočinek v přírodě a dobrý kafe.

Otrokem jídla a hubeného těla

Od dětství jsem se cítila ošklivá a tlustá. Nenáviděla jsem tuky, které jsem na sobě nosila. Styděla jsem se za to, jak vypadám a kolik vážím. Snažila jsem se všemožně hubnout, překonat odpor ke sportu a dřít, ovládnout všudypřítomnou chuť k jídlu i smířit se s tím, že zůstanu nadosmrti tlustá. Nešlo to. Beznaděj, zlost, bolest a hanbu se mi nepodařilo vytěsnit. Ale Ježíš přišel, aby osvobodil zajaté a dal nám život v hojnosti. Přesně to udělal v mém životě. Už nejsem ani otrokem jídla, ani uctívačem hubeného těla. Svoje tělo mám ráda a raduji se z něj. Změnil se mi život. Seminář bude o tom, co jsem prožila, a o tom, že existuje cesta ven z otroctví i v oblasti vztahu ke svému tělu.


Lída Hojková

Lída Hojková

V mediální práci se pohybuje už více než 20 let, od roku 2006 pak v rámci křesťanské rozhlasové stanice Rádio 7 (TWR-CZ) (http://www.radio7.cz). Ještě déle pak v různých formách v poradenství mládeži a mladým ženám. Na všech místech je třeba především láska k lidem a k tomu schopnost naslouchat a klást ty správné otázky. Obojímu se stále učí a je za Boží školu moc vděčná. Těší se, že bude moct naslouchat i vám a s vámi!

Do tajů (nejen rozhlasového) rozhovoru (workshop)

Mikrofonu se nebojíme. Jen aby se nemusel bát on nás! Pojďte odhalit taje jedné z disciplín mediální práce - rozhovoru nebo též interview. S mobilní nahrávacím zařízením a se spoustou typů nejen pro mediální hvězdy se na vás těší redaktorka a moderátorka křesťanské rozhlasové stanice Rádio 7 Lída Hojková. (Challenge: Nejlepší příspěvek - rozhovor, anketa, reflexe... - bude odvysílaný v programu Rádia 7!)


Petr Petrášek

Petr Petrášek

Od svého obrácení se dvacátým sedmým rokem učí žít s Pánem. O svém životě říká: Je to šťastný těžký život, na který nikdy nejsem sám. Je 24 let ženatý a má 3 děti. Od roku 1996 slouží jako pastor v křesťanských společenstvích Cesta života v Jihočeském kraji a má velikou touhu povzbuzovat mladé lidi v naší zemi žít vírou v Boží naději, která se projevuje láskou.

Dobrodružství jednoho života

Svědectví jednoho ztraceného člověka, kterého se Kristus ujal a nyní ho vede v hojnosti i nedostatku, vzestupech i pádech, v moci i bezmoci, vítězstvích i prohrách, v radosti i smutku. S rostoucí touhou po záchraně ztracených a budování zachráněných.